Kontakt Galeria wyrobów koszyk zamówień Kowalstwo Ryszard Skuza


REGULAMIN SKLEPU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym rskowal.eu zwanym dalej "Sklepem Internetowym" jest firma Zakład Usługowo Handlowy Skuza Teresa , ul Chodkiewicza 82 25-139 Kielce, posiadająca nr NIP 959 000 4511 oraz numer statystyczny REGON 260 758 994
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.rskowal.eu
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  • - procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,
  • - zmianę i czas realizacji zamówienia,
  • - prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
  • - warunki dostawy towarów,
  • - pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
  • - procedurę składania reklamacji,
  • - zasady ochrony danych osobowych,
  • - warunki techniczne
  • - postanowienia końcowe
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kowal@rskowal.eu, telefonicznie dzwoniąc na numer: 603 410 770. w godz. 10:00-17:00 w dni robocze.

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

 1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
 2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego Wyślij zamówienie”.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep.
 4. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. VII.
 5. Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, dostawy, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone na stronie www.rskowal.eu

III.ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Towary zamieszczone w sklepie internetowym nie stanowią wyrobów seryjnych i są wykonywane na indywidualne zamówienie klienta. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu w terminie nie dłuższym niż połowa czasu określonego jako czas realizacji zamówienia. (Do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury). Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie emaila na adres kowal@rskowal.eu
 2. Informacja o czasie wykonania zamówienia jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po wykonaniu całości, tzn. po upływie czasu podanego w koszyku zamówień dla danego zestawienia towarów.
 3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 4. Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, nie później niż po upływie terminu podanego w koszyku zamówień, począwszy od dnia zawarcia umowy.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres kowal@rskowal.eu
 4. w formie pisemnej, na adres : Zakład Usługowo Handlowy Skuza Teresa , ul Chodkiewicza 82 25-139 Kielce
 5. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać, datę złożenia zamówienia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza reklamacji/zwrotu został umieszczony na końcu regulaminu.
 6. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 7. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • - dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  • - bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  • - kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • - zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 15. W czasie do 10 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty. Wymianie nie podlegają kamery rowerowe i urządzenia GPS oraz produkty sprowadzone na specjalne zamówienie.

V. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 

 1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką kurierską, priorytetową przesyłką pocztową za pobraniem lub dowóz indywidualny . Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w sklepie w Kielcach.
 2. Paczki wysyłane przez Sklep Internetowy pakowane są w pudełka i oklejone taśmą .
 3. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
 4. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.
 5. Koszt przesyłki zamówienia ponosi kupujący.
 6. Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie www.rskowal.eu. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 20 kg lub niestandardowych wymiarach koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.
 7. Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest możliwy do realizacji może w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, odstąpić od umowy i zwrócić całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
 2. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) stanowiące jednocześnie gwarancje 24 mc.
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wyrobów rękodzielniczych wytwarzanych indywidualnie dla każdego zamawiającego. Zamawiane detale mogą różnić się nieznacznie od tych na zdjęciach lub od siebie wzajemnie.
 4. Dla zamówień o indywidualnych o wartości powyżej 500 zł sprzedający może poprosić o wpłacenie zaliczki w wysokości 40 % kwoty zamówienia.

VII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 

 1. Reklamacja winna być złożona na piśmie
 2. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze sklepem, w celu ustalenia szczegółów odbioru towaru.
 3. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.
 5. Opakowanie zwrotne musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 6. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
 7. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.
 8. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez wytwórce.
 9. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 10. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 11. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

VIII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.
 3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.

IX. WARUNKI TECHNICZNE

 

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
 2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 3. Aktywny adres e-mail.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 marca 2015 r.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi aktualnych klieentów Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 6. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.rskowal.eu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


Wzór formularza reklamacyjnego
Wzór formularza zwrotu